Get Adobe Flash player

До уваги фізичних осіб, юридичних осіб та громадських організацій:

Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Бродівській районній державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном (усно).

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 

Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає районна державна адміністрація або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.
Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє районна державна адміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


Інформаційний запит може бути оформлено:

усно: тел.: (03266) 4-31-73

     (03266) 4-21-88

письмово: 80600,  Львівська обл. м. Броди, пл. Ринок 1, Райдержадміністрація;

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

1. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

2. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

3. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження, вхідного номера запиту та повертається запитувачу.


З А К О Н      У К Р А Ї Н И

Про доступ до публічної інформації

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Публічна інформація

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації

1) Право на доступ до публічної інформації гарантується: обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;

4) доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації

1) Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах: 1) прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень; 2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом; 3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Розділ II. Порядок доступу до інформації

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом: 1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: в офіційних друкованих виданнях; на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; на інформаційних стендах; будь-яким іншим способом; 2) надання інформації за запитами на інформацію.

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом . Інформацією з обмеженим доступом є:

1) конфіденційна інформація;

2) таємна інформація;

3) службова інформація

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які: 1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади; 2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування першої або другої категорії. 7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна інформація 1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. 2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8. Таємна інформація 1. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю. 2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9. Службова інформація 1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Стаття 10. Доступ до інформації про особу

1. Кожна особа має право: 1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; 2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; 4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані: 1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом; 2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; 4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію 1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю.

Розділ III. Суб’єкти відносин у сфері доступу до публічної інформації

Стаття 12. Визначення та перелік суб’єктів

1. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень; 2) розпорядники інформації – суб’єкти, визначені у статті 13 цього Закону; 3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань запитів на інформацію розпорядників інформації.

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 1) суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання; 2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; 3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх обов’язків; 4) суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють: 1) інформацією про стан довкілля; 2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.

Стаття 14. Обов’язки розпорядників інформації 1. Розпорядники інформації зобов’язані: 1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті рішення; 2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні; 3) вести облік запитів на інформацію; 4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо; 5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації; 6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

1. Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: 1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо); 2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; 3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення; 4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності; 5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації; 7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 8)розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи; 9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; 10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про: їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; розклад роботи та графік прийому громадян; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності; порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності; систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень; 12) іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Стаття 16. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію

1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту.

2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію.

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації 1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України. 2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо. 3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації 1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити: 1) назву документа; 2) дату створення документа; 3) дату надходження документа; 4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом; 6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом; 7) галузь; 8)ключові слова; 9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо); 10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо); 12) форму та місце зберігання документа тощо. 2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у суб’єкта владних повноважень, забезпечується шляхом: 1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб’єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб; 2) надання доступу до системи за запитами. 3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом. 4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.

Розділ IV. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію 1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. 3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. 4. Письмовий запит подається в довільній формі. 5. Запит на інформацію має містити: 1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо. 7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію 1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. 2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. 4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Стаття 21. Плата за надання інформації 1. Інформація на запит надається безкоштовно. 2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. 3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. 4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію 1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону. 2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. 3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. 4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату відмови; 3) мотивовану підставу відмови; 4) порядок оскарження відмови; 5) підпис. 5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі. 6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації; 2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом строк; 4) строк, у який буде задоволено запит; 5) підпис.

Розділ V. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації 1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 2. Запитувач має право оскаржити: 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 4) надання недостовірної або неповної інформації; 5) несвоєчасне надання інформації; 6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону; 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача. 3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації 1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 1) ненадання відповіді на запит; 2) ненадання інформації на запит; 3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; 5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 6) несвоєчасне надання інформації; 7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 8)нездійснення реєстрації документів; 9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

Розділ VI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): у статті 212-3: частину першу після слів “Про інформацію” ( 2657-12 ) доповнити словами “Про доступ до публічної інформації”; примітку викласти в такій редакції: “Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені даною статтею, згідно із статтею 212-26″; частину першу статті 212-26 після слів “Про інформацію” ( 2657-12 ) доповнити словами “Про доступ до публічної інформації”; 2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова “яка є власністю держави” замінити словами “яка знаходиться у володінні держави”; 3) частину десяту статті 9 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79) доповнити двома реченнями такого змісту: “Забороняється оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання такої інформації після прийняття рішення регулюється законом”; 4) статтю 9 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність” ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: “Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття рішення за результатами такої діяльності або заходів”; 5) статтю 13 Закону України “Про авторське право і суміжні права” ( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) доповнити частиною п’ятою такого змісту: “5. Зазначені положення не поширюються на випадки оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк, передбачені статтею 21 цього Закону; внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ, 13 січня 2011 року N 2939-VI ( Дoкумeнт взятo з сайту ВРУ )


РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від 30 червня 2011 року № 361

 

Про внесення змін та доповнень до розпорядженнь
голови районної державної адміністрації
від 19.05.2011 № 272 та від 31.05.2011 № 290

Детальніше


Додаток 1
до розпорядження голови райдержадміністрації
від 19.05.2011 № 272

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 Розпорядник інформації

Бродівська районна державна адміністрація (80600, м. Броди, пл.Ринок,1)

 Кому
 П.І.Б. запитувача

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, до якого Ви
хотіли б отримати доступ

або
Я хотів би отримати доступ до інформації про … /Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати:

Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/
Підкреслити обрану категорію
Контактний телефон /Вказати номер телефону/
Дата запиту, підпис


Зареєстровано ______________________________________________________Додаток 2
до розпорядження голови райдержадміністрації
від 19.05.2011 № 272

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Бродівська районна державна адміністрація (80600, м. Броди, пл.Ринок,1)
Кому
Організація, юридична особа

П.І.Б. представника
запитувача, посада

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, до якого Ви
хотіли б отримати доступ

або
Я хотів би отримати доступ до інформації про … /Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін.
Відповідь надати:

Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту
Зареєстровано ______________________________________________________Додаток 3
до розпорядження голови райдержадміністрації 
від 19.05.2011 № 272

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднань громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації Бродівська районна державна адміністрація (80600, м. Броди, пл.Ринок,1)
Кому
Організація

Вид, назва, реквізити чи зміст
документа, до якого Ви 
хотіли б отримати доступ

або
Я хотів би отримати доступ до інформації про … /Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. 
Відповідь надати:

Поштою /Вказати поштову адресу/
Факсом /Вказати номер факсу/
Електронною поштою /Вказати E-mail/
В усній формі /Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон
Дата запиту
Зареєстровано ______________________________________________________

 


ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом та відділом з питань внутрішньої політики, зв’язків із ЗМІ та громадськістю апарату районної державної адміністрації (далі Відділи).
Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення відповідних форм затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від 19 травня 2011 року № 272 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Бродівській райдержадміністрації».
Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
Відділи після реєстрації та обробки запиту, що надійшов усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, залежно від змісту, в той самий день визначають належний структурний підрозділ, який є відповідальним за його розгляд, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію.
Відповідь на запит на інформацію надається тим структурним підрозділом, який володіє запитуваною інформацією. При цьому відповідальна особа з питань запиту на інформацію визначається керівником такого структурного підрозділу.
У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, негайно повідомляє про це керівника зазначеного підрозділу та за його дорученням невідкладно надсилає відповідний запит до Відділів.
У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією керівників Відділів керівником апарату райдержадміністрації (або особами, що виконують їх обов'язки).
У разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації негайно передають зазначену кореспонденцію до Відділів для подальшого обліку та скерування.
У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, та його копія в частині інших питань розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".
Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовому вигляді.
Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання керівниками Відділів відповідь реєструється і надсилається адресату.
Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі, коли райдержадміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», заявнику повідомляється про відмову у задоволені запиту на інформацію у письмовій формі.
Якщо райдержадміністрації відомо, хто володіє або повинен володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.
Відділи здійснюють контроль та систематично інформують керівника апарату районної державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та доводять вказану інформацію до районних ЗМІ для оприлюднення.


ПЕРЕЛІК
відомостей, які становлять службову інформацію

1. В районній державній адміністрації до службової належить інформація:
1) що міститься у документах райдержадміністрації, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, а саме: доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) стосовно сфери оборони країни, яка не належить до державної таємниці.
2. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ БРОДІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 22 жовтня 2012 року № 584 
м.Броди

Про перелік видів публічної інформації,
розпорядником якої є Бродівська
районна державна адміністрація

Детальніше

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
від «22» жовтня 2012р. № 584

ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Бродівська районна державна адміністрація

Бродівська районна державна адміністрація має сукупність документованих відомостей про виконання функцій та завдань покладених на неї.
За порядком доступу адміністрація володіє відкритою інформацією та інформацією з обмеженим доступом.
Відповідно до Закону України «Про інформацію» основними видами інформації за змістом, якою володіє Бродівська районна державна адміністрація, є:
правова інформація (Конституція України, закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України),
інформація про товар (протоколи тендерних закупівель робіт, товарів та послуг, інформація про планування здійснення процедури закупівель, річні плани державних закупівель),
статистична інформація (статистичні звіти та показники про стан в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя),
податкова інформація (інформація про доходи та витрати (декларації) державних службовців та членів їх сімей, податкові розрахунки та звіти),
інформація довідково-енциклопедичного характеру (документовані відомості (листи),
інформація про стан довкілля,
інші види, зокрема:
1. Загальна інформація про райдержадміністрацію:
1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.
1.2. Інформація про місцезнаходження, засоби зв’язку.
1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Бродівській районній державній адміністрації.
1.4. Інформація про загальні правила поведінки державного службовця.
1.5. Інформація про організаційну структуру та керівництво органу (прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівництва та посадових осіб структурних підрозділів Бродівської районної державної адміністрації та її апарату).
1.6. Положення про структурні підрозділи Бродівської районної державної адміністрації та її апарату.
1.7. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом Бродівської районної державної адміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад.
1.8. Перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Бродівської районної державної адміністрації.
2. Інформація про діяльність Бродівської районної державної адміністрації:
2.1. Регламент роботи районної державної адміністрації.
2.2. Інструкція з діловодства у Бродівській районній державній адміністрації.
2.3. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).
2.4. Звіти про виконання планів роботи.
2.5. Інформація про наради, конференції, семінари, засідання «круглих столів».
2.6. Інформація про діяльність дорадчих органів, що створені Бродівською районною державною адміністрацією.
2.7. Інформація про роботу Громадської ради.
2.8. Перелік розпоряджень голови Бродівської районної державної адміністрації.
2.9. Перелік доручень голови Бродівської районної державної адміністрації.
2.10. Інформація про виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
3. Інформація про діяльність структурних підрозділів Бродівської районної державної адміністрації:
3.1. Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності.
3.2. Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку та електронної пошти.
3.3. Прізвище, ім’я та по батькові працівників, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом.
3.4. Розклад роботи.
3.5. Вакансії, порядок та умови проходження оголошених структурними підрозділами конкурсів на заміщення вакантних посад.
3.6. Плани роботи (річний, квартальні, місячні).
3.7. Нормативно-правові акти, прийняті структурними підрозділами.
3.8. Звітна та статистична інформація стосовно основної діяльності.
3.9. Звітна та статистична інформація стосовно виконання державних, обласних, регіональних програм.
3.10. Накази про проведення заходів за напрямками діяльності.
3.11. Інформація про роботу колегій.
3.12. Протоколи, звіти стосовно засідань комісій, експертних груп, дорадчих рад.
3.13. Щорічна статистична звітність за результатами проведених моніторингів.
3.14. Листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, народними депутатами України, депутатами обласної, міських та селищних рад, підприємствами, установами організаціями, громадянами.
4. Інформація про роботу колегії Бродівської районної державної адміністрації
4.1. Порядки денні засідань колегії.
4.2. Проекти розпорядчих документів, що розглядаються на засіданні колегії.
4.3. Довідковий матеріал.
4.4. Протоколи колегій.
5. Проекти річних Програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
6. Інформація з питань стратегічного розвитку, соціально-економічних програм, регіональної політики та моніторингу.
7. Інформація з питань регуляторної політики:
7.1. Нормативно-правові акти щодо регуляторної політики.
7.2. Оприлюднення проектів регуляторних актів.
7.3. План підготовки проектів регуляторних актів та план відстеження їх результативності.
8. Інформація про доступ до публічної інформації.
8.1. Форми запитів на інформацію.
8.2. Порядок подання запитів на публічну інформацію.
8.3 Фактичні витрати на копіювання та друк запитуваних документів.
8.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.
8.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
9. Інформація у сфері фінансів:
9.1. Затвердження показників місцевих бюджетів, що входять до консолідованого бюджету району, у тому числі з мережі, штатів і контингентів.
9.2. Дані щодо затвердження та внесення змін до річного і помісячного розпису районного бюджету за доходами і видатками за загальним і спеціальним фондами.
9.3. Дані про фінансування видатків з районного бюджету.
10. Інформація з питань економіки капітального будівництва:
10.1. Субвенції з державного бюджету районному бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
10.2. Бюджет розвитку районного бюджету.
11. Інформація щодо здійснення заходів, спрямованих на енергозбереження у бюджетній сфері та серед населення району.
12. Інформація з питань соціального захисту населення:
12.1. Щодо кількості осіб, внесених у Єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків.
12.2. Щодо кількості громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС.
12.3. Щодо кількості осіб, які одержують державні соціальні допомоги.
12.4. Щодо кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
12.5. Щодо кількості осіб, які перебувають на обліку для забезпечення спеціальним автотранспортом.
12.6. Щодо кількості осіб, які забезпечуються санаторно-курортними путівками.
12.7. Щодо кількості осіб, які забезпечуються технічними засобами реабілітації.
13. Інформація з питань Євро-2012, містобудування та будівництва:
13.1. Реалізація соціальних ініціатив Президента України «Доступне житло» та проекту «Олімпійська надія-2022».
13.2. Реалізація державної політики у сфері регіонального розвитку, містобудування та будівництва.
13.3. Реалізація інфраструктурних проектів на території району.
13.4. Виділення земельних ділянок для містобудівних потреб.
14. Інформація з питань агропромислового розвитку:
14.1. Про готовність технічних засобів до сезону сільськогосподарських робіт та забезпеченість сільськогосподарських підприємств паливом.
14.2. Інформація про виплату орендної плати за земельні та майнові паї.
15.Інформація з питань охорони здоров’я:
15.1. Загальні питання надання медичної допомоги в районі (медична допомога дітям і матерям, дорослому населенню, ветеранам, інвалідам, учасникам ВВВ та інших воєн, чорнобильської катастрофи, забезпеченість медикаментами та ін.).
15.2. Інформаційні повідомлення щодо подій у медичному житті та присвячені пам'ятним датам, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я .
16. Інформація з питань внутрішньої політики, преси та інформації:
16.1. Інформація про видавництва, поліграфічні підприємства Бродівського району, які внесені до Державного реєстру.
16.2. Нормативно-правова інформація щодо проведення консультацій з громадськістю.
16.3. Звіти щодо проведення консультацій з громадськістю.
17. Інформація з питань туристичної діяльності:
17.1. Перелік суб’єктів туристичної діяльності району.
17.2. Перелік туристичних маршрутів Бродівського району.
18. Реєстр пам’яток культурної спадщини, які знаходяться на території Бродівського району.
19. Інформація з питань сім’ї та молоді:
19.1. Інформація про скерування груп дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок у літні дитячі табори.
20. Інформація про надання адміністративних послуг, що надаються Бродівською районною державною адміністрацією.
20.1. Форми і зразки документів, необхідних для надання адміністративних послуг та правила їх оформлення.
21. Інформація про розгляд звернень громадян в Бродівській районній державній адміністрації:
21.1. Порядок проведення особистого прийому громадян.
21.2. Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом Бродівської районної державної адміністрації.
21.3. Графік виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Бродівської районної державної адміністрації.
21.4. Графік телефонних «гарячих ліній».
21.5. Друкована форма реєстраційно-контрольної картки для звернення громадян.
21.6. Аналітично-звітна інформація щодо стану та наслідків розгляду звернень та особистого прийому громадян у Бродівській районній державній адміністрації.
21.7. Статистична інформація по зверненнях Героїв Радянського Союзу.
21.8. Статистична інформація по зверненнях Героїв України.
21.9. Статистична інформація по зверненнях Героїв праці.
21.10. Статистична інформація по зверненнях інвалідів Великої Вітчизняної війни.
22. Інформаційно-довідкові документи, надіслані до відома.
23. Угоди про співпрацю.
24. Інформація про закупівлю робіт, товарів та послуг.
25. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (зведені описи справ).
26. Інформація про перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.